Tổng số gửi đi: 994 | Tổng số nhận về: 2,912 .Tính đến ngày 10/21/2021
STT Tên đơn vị Gửi đi Đã nhận Tổng số
1Văn phòng HĐND và UBND 9942,9123,906
2Phòng Nội Vụ000
3Phòng Văn hoá Thông tin000
4Phòng LĐ, Thương binh và XH000
5Thanh tra thành phố000
6Phòng Giáo dục và Đào tạo000
7Phòng Tài nguyên và Môi trường000
8Phòng Tư pháp000
9Phòng Quản lý đô thị000
10Phòng Y tế000
11Phòng Tài chính - Kế hoạch000
12Phòng Kinh tế000
13Phường Mỹ Lâm000
14Xã Kim Phú000
15Phường Đội Cấn000
16Phường Nông Tiến000
17Phường Phan Thiết000
18Phường Tân Quang000
19Phường Minh Xuân000
20Phường Ỷ La000
21Xã Tràng Đà000
22Phường Tân Hà000
23Xã Lưỡng Vượng000
24Phường An Tường000
25Xã Thái Long000
26Xã An Khang000
27Phường Hưng Thành000