Đến tháng 7/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
07/07/2020 - 12:40
Đến tháng 7/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 07/07/2020 - 12:40