Đến tháng 4/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
02/04/2020 - 03:18
Đến tháng 4/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 02/04/2020 - 03:18