Đến tháng 9/2021, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
24/09/2021 - 03:51
Đến tháng 9/2021, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 24/09/2021 - 03:51