Đến tháng 1/2020, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
3.906
22/01/2020 - 07:04
Đến tháng 1/2020, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 22/01/2020 - 07:04